Užitočné odkazy (linky)

  • http://katasterportal.sk
    (tu získate bezplatne informácie o svojom pozemku - o výmere, o čísle listu vlastníctva, o vlastníkoch, o ťarchách, o umiestnení pozemku a ďalšie informácie o stave prebiehajúceho katastrálneho konania)
  • http://katasternehnutelnosti.sk
    (tu získate všetky informácie o katastri nehnuteľnosti)
  • http://www.skgeodesy.sk
    (tu nájdete všetky informácie o Úrade geodézie, kartografie a katastra)
  • http://minigis.skgeodesy.sk/minigis                                                                                                                    (tu nájdete METAÚDAJOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM SGI KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚGKK SR - katastrálne mapy na podklade ortofoto snímok, topografickej a cestnej mapy, aj so súpisnými a orientačnými číslami stavieb

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Marcel Hlaváč - GEODET Trnava 0907 071 623 geodet.hlavac@gmail.com